Obchodní podmínky

společnosti TCC online s.r.o.
se sídlem Vlkova 46, 130 00, Praha 3
IČO: 241 41 089
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182382
pro poskytování služeb prostřednictvím portálu diagnostiky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti TCC online s.r.o., se sídlem Vlkova 46, 130 00, Praha 3, IČO: 241 41 089, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182382 (dále jen „poskytovatel“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran založená smlouvami o poskytování služeb, uzavřenými v souladu s § 1746, odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi poskytovatelem a fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na adrese www.tcconline.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní poměry.

1.2 Smlouva o poskytování služeb upravuje poskytování služby poskytovatele prostřednictvím webové stránky spočívající zejména ve zpřístupnění dotazníků, testů a dalších diagnostických, psychometrických a analytických nástrojů sloužících k hodnocení osob, skupin osob či jiných subjektů (dále jen „hodnocené subjekty“) objednateli a v zajišťování automatického vyhodnocování těchto dotazníků, testů a nástrojů poskytovatelem na základě informací (dat) zadaných objednatelem či osobami, kterým objednatel zadání těchto informací umožnil (dále jen „služba“).

1.3 Odchylná ujednání ve smlouvě o poskytování služeb mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Přiměřená jednostranná změna obchodních podmínek ze strany poskytovatele je možná v případě rozumné potřeby jejich změny. Tato jednostranná změna obchodních podmínek bude objednateli oznámena doručením zprávy spolu s novým zněním obchodních podmínek prostřednictvím uživatelského účtu. Objednatel má právo toto nové znění obchodních podmínek odmítnout v souladu s článkem 15, a to do 15 dnů od doručení oznámení o změně obchodních podmínek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Při splnění podmínek pro jednostrannou změnu obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

1.6 Obchodní podmínky mohou být rovněž měněny dvoustranným právním jednáním smluvních stran. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

2.1 Cena služby se odvíjí od rozsahu využití jednotlivých nástrojů v rámci služby objednatelem a je blíže specifikována v ceníku poskytovatele, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást obchodních podmínek (dále jen „ceník poskytovatele“). Cena služby je poskytovatelem uváděna včetně všech daní a obdobných poplatků. Tímto není dotčeno právo poskytovatele poskytnout službu za jiných podmínek.

2.2 Na základě ústní nebo písemné žádosti objednatele o uzavření smlouvy o poskytování služeb zašle poskytovatel objednateli emailem návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb, jejíž obsah je určen těmito obchodními podmínkami. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy objednatel návrh na uzavření smlouvy akceptuje, a to emailem zaslaným na emailovou adresu poskytovatele, z níž byl návrh na uzavření smlouvy zaslán. Poskytovatel má povinnost potvrdit objednateli emailem přijetí akceptace návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služeb do 3 dnů od přijetí akceptace. V tomto emailu budou rovněž uvedeny informace nezbytné ke zprovoznění uživatelského účtu, tedy k registraci objednatele.

2.3 Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.

2.4 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.

2.5 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě uzavření smlouvy a poskytování služeb a může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní na internetové adrese www.tcconline.cz. Ze svého uživatelského rozhraní může objednatel zejména využívat jednotlivé nástroje služby (včetně vzájemné kombinace těchto nástrojů), importovat data (včetně dat o hodnocených subjektů), zasílat elektronické pozvánky hodnoceným subjektům či hodnotitelům, tisknout a archivovat výstupy ze služby, provádět nastavení grafických prvků, provádět správu uživatelských práv a provádět správu údajů o své osobě (dále jen „uživatelský účet“).

3.2 Uživatelský účet uživatele bude zprovozněn v návaznosti po provedení registrace objednatele na webové stránce (vyplnění požadovaných údajů objednatelem).

3.3 Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné.

3.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (adresou elektronické pošty) a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany objednatele. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je spatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost objednatele nahradit vzniklou škodu.

3.5 Poskytovatel může objednateli znemožnit využívat uživatelský účet (a službu), a to zejména v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

3.6 Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob. Poskytovatel není povinen k náhradě škody objednateli za odstávku systému způsobenou nutnou údržbou.

3.7 Poskytovatel může objednateli zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek).

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli službu a objednatel se zavazuje za to platit poskytovateli odměnu, jejíž výše se odvíjí od rozsahu využití nástrojů v rámci služby realizovaného objednatelem v rámci uživatelského účtu.

4.2 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za nastavení (charakteristiky) služby provedené objednatelem v uživatelském účtu.

5. POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

5.1 Službu nemusí poskytovatel poskytovat v případě, že jejímu poskytování brání potíže na straně objednatele nebo na straně jiných osob. Služby tak nemusí poskytovatel poskytovat zejména v případě, kdy dojde k výpadkům v dodávce elektrické energie, výpadkům datové sítě, jiným poruchám způsobeným třetími osobami nebo zásahům vyšší moci. Pokud dojde k výpadku služby z výše uvedených důvodů, není poskytovatel povinen k náhradě škody objednateli.

5.2 Poskytovatel se zavazuje nepravidelně a dle svého uvážení provádět opatření směřující k zamezení výpadků, omezení, přerušení nebo snížení kvality služby. V souvislosti s touto povinností může poskytovatel provádět plánované i neplánované odstávky v poskytování služby za účelem kontroly, údržby či výměny hardware, popř. nastavení či změny webových stránek, software nebo jiných počítačových programů. Pokud dojde k výpadku služby z výše uvedených důvodů, není poskytovatel povinen k náhradě škody objednateli.

5.3 V případě, že k přerušení v poskytování služby došlo z důvodů na straně objednatele, zavazuje se objednatel uhradit poskytovateli náklady na odstranění tohoto přerušení. V jiných případech nese náklady spojené s odstraňováním přerušení v poskytování služby poskytovatel.

5.4 Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob. Poskytovatel není odpovědný za škodu způsobenou některým z jeho subdodavatelů.

6. UŽITÍ SLUŽBY OBJEDNATELEM

6.1 Objednatel je oprávněn umožnit užití služby také třetím osobám. Objednatel se zavazuje zajistit, že třetí osoba, které objednatel umožnil užití služby, bude při využívání služby dodržovat povinnosti objednatele vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb a z obecně závazných právních předpisů, přičemž za porušení těchto povinností odpovídá objednatel poskytovateli, jako by je porušil sám. V případě, že tato třetí osoba způsobí poskytovateli škodu, zavazuje se objednatel tuto škodu poskytovateli nahradit.

6.2 Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí uživatelský účet a službu využívat způsobem, který by nepřiměřeně omezoval v užívání těchto služby další klienty poskytovatele či jinak nepřiměřeně omezoval poskytovatele.

6.3 Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí v rámci služby ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost objednatele nahradit vzniklou škodu.

6.4 Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí v rámci služby rozesílat nevyžádaná obchodní sdělení ani službu využívat pro jiné odesílání nevyžádané elektronické pošty (spam). Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí v rámci služby šířit počítačové viry.

6.5 Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí při využívání služby používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu. Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí službu využívat tím způsobem, který by mohl vést k přetížení internetu.

6.6 Při porušení povinností uvedených v čl. 6.4 a 6.5 je objednatel povinen k náhradě škody.

6.7 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah informací ukládaných objednatelem v rámci služby. Objednatel bere dále na vědomí, že poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání objednatele učiněné v rámci služby (např. porušení práv na ochranu osobnosti) a že poskytovatel je případně povinen odstranit protiprávní informace uložené objednatelem či jinými osobami v souvislosti se službou, dozví-li se o jejich protiprávnosti.

6.8 Přístup ke službě je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu k službě. Objednatel však může přístupové údaje sdělit třetí osobě, která je oprávněna službu využívat v souladu s čl. 6.1. Na takovouto třetí osobu se povinnost zachování mlčenlivosti vztahuje obdobně jako na objednatele. Odpovědnost za porušení povinnosti mlčenlivosti nese objednatel.

6.9 Objednatel či oprávněné třetí osoby nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele využívat dotazníky, testy a další nástroje zpřístupněné v rámci služby pro jiné než vlastní potřeby. Zejména pak nesmí kopie dotazníků, testů a dalších nástrojů zpřístupněných v rámci služby poskytovat třetím osobám. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je spatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost objednatele nahradit vzniklou škodu.

7. FAKTURACE A PLATBY

7.1 Výše odměny poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb se řídí ceníkem, který je přílohou č. 1 těchto obchodních podmínek. Objednatel může po uzavření smlouvy o poskytování služeb začít čerpat služby v rozsahu dle jeho uvážení. Na uživatelském účtu je uvedena a aktualizována informace o tom, kolik služeb objednatel vyčerpal.

7.2 Na základě vyčerpaných služeb za kalendářní měsíc poskytovatel vystaví objednateli fakturu – řádný daňový doklad, a to vždy k 10. dni následujícího kalendářního měsíce.

7.3 Objednatel může odměnu za služby uhradit:

7.3.1 převodem na účet poskytovatele č. 6411533001 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s.;

7.3.2 prostřednictvím platební karty.

7.4 Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty.

7.5 Odměna za služby je uhrazena ve chvíli, kdy dojde k připsání finančních prostředků na účet poskytovatele

7.6 V případě prodlení objednatele s uhrazením odměny za služby je objednatel povinen uhradit rovněž úrok z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky.

8. PAUŠÁL

8.1 Odměna poskytovatele dle smlouvy o poskytování služeb může být dle dohody objednatelem hrazena také ve formě předplatného paušálu, který není omezen z hlediska využitých služeb, ale počtem testovaných osob.

8.2 Paušál se sjednává na dobu neurčitou s pravidelnou měsíční fakturací. Pro platební podmínky platí přiměřeně čl. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. Objednatel má možnost 2× ročně, ne však dříve než za 3 měsíce po aktivaci nebo poslední změně, požádat o změnu podmínek paušálu, požádat o přeměnu na odměnu za služby dle čl. 7 OP, nebo pokud se nerozhodne ani pro jednu možnost, může smlouvu vypovědět dle čl. 15 OP.

8.3 Změnu paušálu dle čl. 8.2 je nutné poskytovateli oznámit písemně na adresu info@tcconline.cz, a to nejpozději tři dny před termínem pravidelné měsíční fakturace.

8.4 V případě, kdy objednatel překročí počet testovaných osob sjednaný v rámci měsíčního paušálu, náleží poskytovateli za testované osoby navíc odměna dle platného ceníku ve výši vyčerpaných služeb. Pro určení konkrétních testovaných osob nad rámec měsíčního paušálu je rozhodný termín zahájení vyplňování.

9. ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1 Za poskytování služby náleží poskytovateli odměna stanovená v ceníku poskytovatele, a to v závislosti na rozsahu využití nástrojů v rámci služby realizovaného objednatelem v rámci uživatelského účtu.

9.2 Daňový doklad – fakturu zašle poskytovatel v elektronické podobě na adresu objednatele.

9.3 Případné slevy z odměny za služby poskytnuté poskytovatelem objednateli jsou jednorázové a nelze je přenášet na další období či je vzájemně kombinovat.

9.4 V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby objednatele, má objednatel právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí poskytovatel bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí objednatele na adresu objednatele.

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

10.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva z vadného plnění za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 18.7) (reklamace).

10.2 Objednatel bere na vědomí, že služba není určena k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je služba užívána.

10.3 Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do uživatelského účtu nebo v důsledku užití uživatelského účtu či služby v rozporu s jejich určením.

10.4 Objednatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě objednatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení objednatele, za zálohování dat objednatele, za stav programového vybavení objednatele a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení objednatele.

10.5 V případě vzniku škody na straně objednatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady služeb si smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky smlouvy o poskytování služeb omezení náhrady této případné škody vzniklé objednateli tak, že celková náhrada škody je omezena výší 100 000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských) včetně ušlého zisku. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením smlouvy o poskytování služeb, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla objednateli v důsledku vad služeb vzniknout, může činit maximálně částku 100 000 Kč (slovy: stotisíckorunčeských).

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

11.1 Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno objednatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

11.2 Objednatel bere na vědomí, že počítačové programy tvořící webovou stránku a uživatelské rozhraní služby jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat počítačové programy, k nimž je vykonavatelem majetkových práv či oprávněným uživatelem poskytovatel.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

12.1 Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována článkem č. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení). Práva a povinnosti smluvních stran při zpracování osobních údajů třetích osob upravuje ustanovení čl. 14 obchodních podmínek.

12.2 Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, identifikační číslo, daňové identifikační číslo a dále jméno, příjmení, adresa elektronické pošty a telefonní čísla dalších osob, jimž objednatel přidělí další uživatelská práva (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3 Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely identifikace objednatele jako oprávněné osoby ze smlouvy o poskytování služeb a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.

12.4 Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích. Pokud tuto povinnost objednatel nesplní, jde to k jeho tíži.

12.5 Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám.

12.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu pěti let nebo po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8 V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

12.8.1 požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,

12.8.2 požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.9 Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.10 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na adresu objednatele.

13. OCHRANA INFORMACÍ

13.1 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou, nebo by mohly být, součástí obchodního tajemství poskytovatele.

13.2 Objednatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Objednatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je spatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost objednatele nahradit vzniklou škodu

13.3 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost i o dalších skutečnostech, jejichž sdělení třetím osobám by se mohlo jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména druhé smluvní strany nebo jejích obchodních partnerů a klientů. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý případ porušení této povinnosti. Smluvní pokuta je spatná okamžikem porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost objednatele nahradit vzniklou škodu.

13.4 Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.

13.5 Ustanovení tohoto článku (čl. 13) nejsou dotčena ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍCH OSOB

14.1 V případě, že v souvislosti s provozem služby bude ze strany poskytovatele (z popudu objednatele) docházet ke zpracovávání osobních údajů třetích osob (zejména hodnocených subjektů) ve smyslu článku č. 28 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen Nařízení), jsou si smluvní strany vědomy skutečnosti, že v souladu s Nařízením vystupuje objednatel při plnění této smlouvy jako správce osobních údajů a poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů. Z těchto důvodů je součástí smluvních vztahů ze smlouvy o poskytování služeb mezi poskytovatelem a objednatelem i smlouva o zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení tak, jak je blíže specifikována v čl. 14.2 až 14.7 obchodních podmínek.

14.2 Pro účely smlouvy o zpracování osobních údajů mezi poskytovatelem a objednatelem se osobními údaji klientů (dále jen „osobní údaje klientů“) rozumí informace týkající se fyzických osob, které podléhají ochraně dle Nařízení a které byly objednatelem uloženy do paměti serveru (na kterém je služba provozována) v souvislosti s provozem služby.

14.3 Smlouvou o poskytování služeb objednatel pověřuje poskytovatele ke zpracování osobních údajů klientů. Objednatel je povinen zpracovávat osobní údaje klientů v souladu s Nařízením. Objednatel bere na vědomí, že jestliže poskytovatel zjistí, že objednatel porušuje povinnosti stanovené Nařízením, je povinen jej na to neprodleně upozornit a ukončit zpracování osobních údajů klientů.

14.4 Poskytovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu objednatele předávat osobní údaje klientů třetím osobám.

14.5 Ke zpracování osobních údajů klientů bude docházet po dobu účinnosti smlouvy o poskytování služeb a dále po dobu, která je nezbytná k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele.

14.6 Poskytovatel se zavazuje přijmout v základním rozsahu opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů klientů.

14.7 Poskytovatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji klientů o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat v tajnosti a neposkytovat je třetím osobám.

15. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

15.1 Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením.

15.2 Není-li smluveno jinak, smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu o poskytování služeb, a to z jakéhokoliv důvodu či bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet doručením výpovědi druhé smluvní straně. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 15.3 obchodních podmínek.

15.3 V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů nebo objednatel svůj uživatelský účet déle než šest (6) měsíců nevyužívá, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.

15.4 Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, a to bez uvedení důvodu. Pokud již bylo v této lhůtě poskytnuto plnění, je spotřebitel povinen odměnu za vyčerpané služby před odstoupením od smlouvy o poskytování služeb poskytovali uhradit.

15.5 Po ukončení účinnosti smlouvy o poskytování služeb dojde ke smazání dat uložených v rámci služby objednatelem, což bere objednatel na vědomí a souhlasí s tím.

15.6 Smlouvu o poskytování služeb je možné ukončit také dohodou smluvních stran.

16. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY

16.1 Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce. V případě porušení této povinnosti je objednatel povinen nahradit škodu tím vzniklou. Stejně tak je objednatel povinen k náhradě škody, pokud tuto povinnost poruší osoba, která webovou stránku používá se svolením objednatele.

16.2 Objednatel či jiná osoba využívající webovou stránku bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

16.3 Objednatel není oprávněn při využívání webové stránky (serveru) poskytovatele používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky či serveru. Webovou stránku a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby a v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních uživatelů.

17. DORUČOVÁNÍ

17.1 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Objednateli může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu. V případě doručování elektronickou poštou je objednateli doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

17.2 Zpráva je doručena:

17.2.1 v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

17.2.2 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

17.2.3 v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

17.2.4 v případě doručovaní prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,

17.2.5 v případě doručování prostřednictvím uživatelského účtu uplynutím lhůty deseti (10) dnů od vložení zprávy do uživatelského účtu objednatele.

17.3 Tímto článkem (čl. 17) není dotčeno ustanovení čl. 15.3.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1 Smluvní strany sjednaly, že právní vztah související s užitím webové stránky a právní vztah založený smlouvou o poskytování služeb se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy.. Smluvní strany sjednaly, že spory z právních vztahů souvisejících s užitím webové stránky a spory z právních vztahů založených smlouvou o poskytování služeb budou rozhodovány českými obecnými soudy.

18.2 Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele oprávněn práva a povinnosti ze smlouvy o poskytování služeb postoupit na třetí osobu.

18.3 Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.

18.4 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

18.5 Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou následující přílohy:

18.5.1 Příloha č. 1 – Ceník poskytovatele

18.6 Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

18.7 Kontaktní údaje poskytovatele: adresa Vlkova 46, 130 00, Praha 3, adresa elektronické pošty info@tcconline.cz.

V Praze dne 23. 5. 2018
TCC online s.r.o.

Další dokumenty:

Protože TCC online s.r.o. vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů, doporučujeme našim klientům v roli správců osobních údajů uzavření následující zpracovatelské smlouvy:

Vzorová smlouva o zpracování osobních údajů

Došli jste až sem? Tak už máte jen 2 možnosti: VYZKOUŠET KONTAKTOVAT NÁS

© 2024 Všechna práva vyhrazena. TCC online s.r.o.